aloldalra felső infoblokk

TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

A kedvezményezett neve: KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A szerződött támogatás összege: 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint

A támogatás mértéke (%-ban): 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint

Bővebben: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00001

Komádi város pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1-16 kódszámú, " Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívás keretében.

Pályázatának címe: "Leromlott városi területek rehabilitációja Komádiban". A releváns városrész a Keleti városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület, mely magában foglalja az 1. sz. szegregárumot, amely a beavatkozások célterülete lesz, mind a TOP-5.2.1-15, mind a TOP-4.3.1-16 konstrukcióban.

 A projekt célja

A KSH által nyújtott 2011-es népszámlálási adatokra, valamint az akcióterület lakosságának igényfelmérésére épülő helyzetelemzésből egyértelműen megállapítható, hogy Komádi Város a reális helyzetre alapozva jelölte ki a két érintett konstrukció akcióterületeként a Keleti városrészt és az azt tartalmazó 1. sz. szegregátumot.

A projekt szakmai-műszaki tartalma, a felhívás 3.1 pontjának teljesülése

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

Lakófunkciót erősítő tevékenységek

 1. Szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület esetében:
 2. b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek:

                               - 2639 hrsz. Attila u. 24. sz.

                               - 307. hrsz. Fő u. 226.sz.

                               - 2649. hrsz. Attila u. 4. sz.

                               - 2648. hrsz. Attila u. 6 sz.

 1. A szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területen kívül az alábbiak is támogathatóak:
 2. a) Az akcióterület egészén, vagyis az akcióterület azon részein is, amely kívül esik a szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett terület(ek)en:

Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként (vásárlás, kialakítás (meglévő épületben), felújítás, komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés (beleértve a megújuló energia hasznosítását is, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a program időtartamára és fenntartási időszakára. Új építés kizárólag a szegregátum és szegregációs területen kívül támogatható.

-              2618. hrsz. Árpád u. 94. sz.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében az akcióterületen:
 1. b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület vásárlása, kialakítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia hasznosítását is), felújítása, bővítése, átalakítása, és kapcsolódó eszközbeszerzés;
 1. c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, gyermekjóléti, szociális és szociális munkás irodahelyiség vásárlása, kialakítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia hasznosítását is), és kapcsolódó eszközbeszerzés;

-              2618. hrsz. Árpád u. 94. sz.

 1. B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek az akcióterületen:
 2. a) Polgárőrség épületének kialakítása, felújítása

-              2618. hrsz. Árpád u. 94. sz.

 1. b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése.

-              2618. hrsz. Árpád u. 94. sz.

 1. C) Foglalkoztatást elősegítő funkció
 2. b) Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás elősegítésének célját szolgálja és a termesztett növényeket nem eladásra szánják. (A közösségi kert kialakításához lehetőség van növényirtásra, terület-rendezésre, kerítés, hiányzó közművek, tároló építésére.)

-              2618. hrsz. Árpád u. 94. sz.                                                  

 1. D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések az akcióterületen
 2. c) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.

                               - 2553. hrsz. Árpád u. 113-2.

 1. d) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:

- akcióterületre eső önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása

                - 1686 hrsz. Mártírok utca Ady és Széles utcák közötti szakasza

                - Virág utca

              - Iskola utca

              - Deák Ferenc utca Virág és Árpád utcák közötti szakasza

             -  Árpád utca Keskeny utcán túli szakasz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DSCN0019 DSCN0027

DSCN0049 DSCN0054

DSCN0063 DSCN0073

DSCN0167 DSCN0169

DSCN0172 DSCN0179

DSCN0185