TÁJÉKOZTATÁS

a veszélyhelyzet megszűnéséről

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány kapcsán 2020. március 11.-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18.-ai hatállyal megszüntetette.

Ugyanakkor a Kormány 2020. június 18.-tól egyidejűleg Magyarország területére egészségügyi válsághelyzetet rendelt el és – 6 hónapra, azaz 2020. december 18.-ig - járványügyi készültséget vezetett be. A járványügyi készültség időszaka alatt védelmi intézkedések kerültek bevezetésre, illetve fenntartásra.

 

       járványügyi készültség időszaka alatt a következő védelmi intézkedések érvényesek:

Általános szabályok:

   1Maszk viselésével kapcsolatos szabályok:

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (pl: orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Ez a kötelezettség kiterjed az üzletbe vásárolni betérő, valamint az ott árusítással foglalkozó foglalkoztatottra is a vásárlás időtartama alatt. Ugyanakkor nem vonatkozik ez a kötelezettség a 6. életévét be nem töltött kiskorúra.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Aki esetleg még mindig nem rendelkezik szájmaszkkal, a Polgármesteri Hivatalban személyesen, telefonon, vagy emailben továbbra is igényelhet! Az igények kielégítése továbbra is folyamatosan, az igénylés sorrendjében történik.

  2. Zenés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos szabályok

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény  – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Megszűnő védelmi intézkedések:

  1. Megszűntek a 65. életévét betöltött személyek vásárlási idősávjára vonatkozó korlátozások.

    2. Kötelezettségként ugyan megszűnt, de továbbra is ajánlott általános jelleggel a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása.

  3. Megszűnt a városban működő piacokon előírt maszkviselési kötelezettség immár az árusok vonatkozásában is.

Átmeneti intézkedések:

   1. A 65. év felettiek ellátása

Komádiban az Önkormányzat 2020. július 31.-ig továbbra is biztosítja a 65. év feletti lakosok részére – igény esetén - a megrendelt ebéd kiszállítását, a heti 2 alkalommal történő bevásárlást és a gyógyszerek kiváltását. A már ellátásban részesülőknek nincs teendője, az ő ellátásuk a megszokott rendben lesz ez idő alatt biztosítva.

  2. A gyermekek felügyelete, gyermekétkeztetés

2020. június 26-ig minden általános és középfokú iskolában megszervezik a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás kerülhet megtartásra. (Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletéről a lakóhelye szerinti településen működő iskola gondoskodik).

A nyári szünet időtartamára az Önkormányzat a szokott rendben megszervezi az általános iskolás és középiskolás tanulók részére a szünidei gyermekétkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetés során az ebédet az Emeletes Iskola Konyhájáról saját ételhordóban történő elvitel útján biztosítjuk. Az ebédek átvétele során a továbbra is kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását. A tanulófelügyeletben részt nem vevő általános- és középiskolás tanulók részére a szünidei gyermekétkeztetés (már 2020. június 29. előtt is) során az ebéd elvitelének lehetősége folyamatosan biztosított lesz.

A Komádiban lévő óvodák és a bölcsőde a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben és nyitvatartási időben működnek. A nyári szünet az óvodákban 2020. augusztus 17.-től 2020. augusztus 30.-áig kerül megszervezésre, az óvodák csak ez idő alatt tartanak zárva. Az óvodai nevelés időtartama alatt az intézményi gyermekétkeztetés, míg az óvodák zárva tartása alatt a szünidei gyermekétkeztetés szintén a szokott rendben lesz biztosítva.

Minden más étkeztetés – idősek, vendégétkezők, munkahelyi étkezők étkezetése - a szokott rendben, változatlan formában történik.

   3. A lejáró gyermekvédelmi kedvezmények meghosszabbodása

A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig, erről az érintettek külön is tájékoztatást kapnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghosszabbodó kedvezmények lejárata előtt, illetve a 2020. június 30. után lejáró kedvezmények megújítására a kérelmek folyamatosan beadhatók a Hivatalban.

   4. A helyi iparűzési adót érintő rendelkezések:

Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

A helyi adó alóli mentességre vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.

   5. Egyéb átmeneti rendelkezések:

2020. december 31. napjáig bankkártyával történő érintéses elektronikus fizetés pin kód megadása nélkül történik, ha annak összege nem haladja meg a 15.000 forintot.

A közterületeken és a közutakon történő várakozás esetén 2020. július 1-jéig parkolódíjat nem kell fizetni.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. május 4.-től 2020. szeptember 1.-ig tartó időszakra nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.

A növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az egyszerűsített foglalkoztatás esetén 2020. december 31-ig a meghatározott éves időtartam legfeljebb száznyolcvan nap, valamint a meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.

Az engedélyköteles tevékenység – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – engedély helyett ellenőrzött bejelentés alapján folytatható. Az ellenőrzött bejelentés illetéke az engedélyezés illetékének 50%-a.

Az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos információk:

Az önkormányzati hivatal ügyfélfogadása 2020. július 01-ig a veszélyhelyzet során bevezetett rend szerint működik.

2020. július 01-től a veszélyhelyzet előtti ügyfélfogadási rend kerül visszaállításra a védintézkedések szükséges mértékű fenntartása mellett.

 

Kérjük, a veszélyhelyzet megszűnésétől függetlenül továbbra is fokozottan vigyázzanak magukra, családtagjaikra, szeretteikre!

Komádi, 2020. június 19.

Tóth Ferenc

polgármester