b 1

 

A kedvezményezett neve: Komádi Városi Önkormányzat

A projekt címe: Kulturális intézmények szerepének erősítése Komádiban és környékén

A szerződött támogatás összege: 22 935 971 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Komádiban a Közösségi Ház és Városi Könyvtár végzi a helyi kulturális feladatokat. Az intézmény művelődési, közművelődési és nyilvános könyvtári alaptevékenységet folytat a közel 6000 fős városban. A székhely, s a környező települések oktatási intézményeiben magas a hátrányos helyzetű gyermek és tanulói létszámarány. Az oktatási intézmények számára nyújtott szolgáltatások széles skálája kiemelten fontos a személyiség- és kompetenciafejlesztésben. Kardinális feladat a szolgáltatás „iskolabarát” elvű kibővítése, a formális és informális tanulást támogató programok kiajánlása. Az együttműködő intézmények igényfelmérése alapján olyan szolgáltatások biztosítását tűzi ki célul, mellyel képes módszertanilag jól felépített tevékenységeket szolgáltatni. Ezek hozzájárulnak a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a nem formális nevelés és oktatás támogatásához. Az együttműködő partnerek:

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola (Magyarhomorog),

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskola (Körösszegapáti),

Sulyok István Református Általános Iskola (Komádi),

Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde (Komádi),

Barsi Dénes Általános Iskola (Komádi),

Furtai Bessenyei György Általános Iskola (Furta).

A települések a berettyóújfalui járásba tartoznak, mely a komplex programmal fejlesztendő járások körébe tartozik. A szakkörök, mint tanórán kívüli tevékenységek, hatékony segítséget nyújtanak a tanórákon megszerzett ismeretek gazdagításához, elmélyítéséhez. A heti és havi szakkörök, valamint a foglalkozássorozatok keretében olyan területeket érint a projekt, melyek hozzájárulnak a gyerekek látókörének kiszélesítéséhez, az egyéni érdeklődés felkeltéséhez és elmélyítéséhez. A témakörök hozzájárulnak a helyes környezettudatos szemlélet elsajátításához; a közösségi létben rejlő lehetőségek az empatikus készségek kialakításához, a kooperációs hajlandóság növeléséhez; a gyerekek kreativitásának felébresztéséhez; az egészségtudatos magatartás kialakításához. A színjátszó, drága foglalkozásokon a cél a gyermekek szereplési vágyának kielégítése, az esztétikai és mozgáskultúra fejlesztése, társas kapcsolatok kialakítása. A program segíti a különböző képességek (pl. mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez. A kiscsoportos foglalkozások hozzájárulnak a tehetséggondozás és felzárkóztatás feladatainak teljessé tételéhez a nevelési, oktatási intézmények eszköztárán belül, megteremtik az egyéni segítségnyújtás lehetőségét. Az igényfelmérés alapján főleg matematikai és irodalmi foglalkozásokat terveztünk. A témahetek keretében megszervezett programok a játékosság középpontba állításával segítik az egészségtudatosság erősítését, illetve a népi, nemzetiségi és helyi hagyományok különböző területeivel való ismerkedést. A különböző ügyességi versenyek, vetélkedők támogatják az egészséges versenyszellem kialakulását, a problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztését, fejlődését. A programmal összekötött települési értékek bemutatása erősíti az egymás megismerésén keresztül kialakuló barátságokat, egymás elfogadását. Az önismeret, önelfogadás fejlesztése kapcsán a bentlakásos és nem bentlakásos táborozási formában megvalósított program az adott korosztálynál meghatározó társas kapcsolatokban dominánsan jelentkező értékrend, magatartásminta kialakítása a cél. A szociális viselkedés eredményessége, hatékonysága nagymértékben függ a szociális készségek készletének gazdagságától, ehhez is segítséget nyújt a projekt. A program megvalósítása során a célcsoport minden tagja lehetőséget kap a részvételre. A program alapvető feladatának tekinti a köznevelési intézményekkel való szoros kapcsolat, együttműködés kialakítását. Nem csak a tanulók, hanem szüleik, családjaik elérésére is lehetőség nyílik. A pályázat a tevékenységek megvalósulásával jelentős szerepet játszik majd a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, tanulmányi eredményeik javulásában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, a programokon szerzett sikerélmények növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktívabbak lesznek és motiváltabbak az eredményeik javításában. A programok sikeréért 48 fő szakmai megvalósító 3480 órányi munkája a garancia.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 02. 29.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2.-16-2016-00245