Valamennyi bizottság általános feladata:

 • az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése,
 • az önkormányzati rendeletek tervezetei kidolgozásában való közreműködés és véleménynyilvánítás a bizottság működési területét érintően,
 • a képviselő-testület éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése

 
Pénzügyi Bizottság (3 fő)

Elnöke:  Dr. Ignáth Tamás elnök
Tagjai:   Kaszanyi Károly  tag, Nagyné Szalai Róza  tag 

Feladatai: 

 • Tevékenysége kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási tevékenységére, az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésére, takarékos, ésszerű megoldások folyamatos szervezésére.
 • Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését.
 • Kezdeményezi, szervezi, koordinálja a pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseket, vizsgálja a gazdálkodás hatékonyságát.
 • Véleményezi az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok, közhasznú társaságok és alapítvány éves beszámolóját.

 

Egészségügyi és Népjóléti Bizottság (3 fő)

Elnöke: Karika Róbert
Tagjai:  Pénzes László  tag
              Nagy Jánosné  tag

Feladatai: 

 • Ellátja azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket az önkormányzat e tárgykörben a bizottságra átruházott.
 • Figyelemmel kíséri a település egészségügyi állapotát, közegészségügyi helyzetét, a tárgykörben javaslattal élhet a képviselő-testület felé.
 • Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal egészségügyi, szociálpolitikai tevékenységét, segítséget nyújt azok ellátásához.
 • Közreműködik a szociális ellátások körébe tartozó feladatok megvalósításában, a szociális szolgáltatások összehangolásában.
 • Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű családok körülményeit, a problémák megoldására javaslatot, programot dolgoz ki.
 • Véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének szociális jellegű előirányzatait, figyelemmel kíséri az előirányzatokkal való gazdálkodás hatékonyságát.
 • Ellenőrzi és véleményezi az egészségügyi és szociális létesítmények működését és azok előterjesztéseit.
 • Közreműködik az egészségügyi és szociális pályázatok elbírálásának előkészítésében.
 • Véleményezi .az önkormányzati szociális bérlakások bérbeadását. 

 
Településellátási és Fejlesztési Bizottság (3 fő)

Elnöke: Hidvégi László Sándor elnök
Tagjai: Cserép Imre tag
             Bokor Gyula tag

Feladatai:

 • Figyelemmel kíséri és elemzi a település gazdasági helyzetét, a megállapítások alapján javaslatot készít.
 • Közreműködik önkormányzati társulás létrehozásában, javaslatot tesz társuláshoz, érdekképviselethez való csatalakozásra.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati költségvetési szervek, vállalatok, gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére, megszüntetésére.
 • Előzetesen megtárgyalja és véleményezi a településfejlesztési és rendezési terveket.
 • Vizsgálja és ellenőrzi a kommunális feladatok megvalósítását.
 • Előzetesen véleményezi a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági jellegű döntéseket.
 • Javaslatot dolgoz ki a költségvetés általános és céltartalékának felhasználására.
 • Közreműködik az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás szabályainak kidolgozásában.
 • Javaslatot dolgoz ki az önkormányzati vagyon vállalkozásba történő bevitelére vonatkozóan.
 • Előzetesen véleményezi a tervezett beruházásokat, felújításokat.
 • Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi pályázati és támogatási lehetőségeket.
 • Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével összefüggő feladatok meghatározásában, a végrehajtás ellenőrzésében.
 • Közreműködik a foglalkoztatási feladatok összehangolásában.
 • Javaslatot tesz a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények személyi és műszaki feltételeinek biztosítására.

 

Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság (3 fő)

Elnöke: Debreczeni Mária
Tagjai:  Cserép Imre képviselők
              Seprenyi Károly külső tag

A képviselő-testület feladatai:

 • A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  1. településfejlesztés, településrendezés;
  2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
  3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
  4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
  5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
  6. óvodai ellátás;
  7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
  8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
  9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
  10. A helyi önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.
  11. lakás- és helyiséggazdálkodás;
  12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
  13. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
  14. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
  15. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
  16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
  17. sport, ifjúsági ügyek;
  18. nemzetiségi ügyek;
  19. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
  20. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
  21. hulladékgazdálkodás;
  22. távhőszolgáltatás;
  23. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
 • Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A bizottságok feladatai:
A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.

A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök:

 • 1./ Egészségügyi- és Népjóléti Bizottság
  • A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint dönt a rá átruházott ügyekben
  • Dönt hatáskörébe tartozó ügyekben a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett szociális juttatások visszakövetelésével kapcsolatos ügyekben.
  • Dönt az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó rendeletben foglaltak szerint a lakbértámogatás odaítéléséről.
  • Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatási díj támogatás megállapításáról, felülvizsgálatáról.
 • 2./ Településellátási, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
  • Előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazásokat.
  • Ellátja az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos feladatokat, kivizsgálja és döntésre előkészíti az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeket.
  • Kezeli az önkormányzati képviselők és polgármester vagyonnyilatkozatait, gondoskodik azok nyilvántartásba vételéről és ellenőrzéséről.
  • Lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást és annak eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
 • 3./ Oktatási , Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
  • Elbírálja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat.