Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8:00 - 16:00
Kedd:            nincs
Szerda          8:00 - 16:00
Csütörtök:   8:00 - 16:00
Péntek:        8:00 - 12

Irodavezető: Márkus László
Kereskedelmi és Mezőgazdasági (méhészet) ügyintéző: Márkus László
Közfoglalkoztatási ügyintéző: Turbucz Andrea, Györfiné Bere Ibolya
Városgazdálkodás: Szabó Károly
Műszaki ügyintéző: Buczkó Antal, Nagyné Kántor Edina

Építésügyi szolgáltatási feladatok:

 • információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében
 • az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (ÉTDR)
 • kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, ügyfelek részére tárhely létrehozásában közreműködés, szükség szerinti dokumentumok szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása
 • az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele
 • közreműködik az önkormányzat építésügyi feladatai ellátásában (helyi építészeti értékek, településkép
 • tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési előírásokról (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Tervlapok)
 • közreműködik a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési eljárásban

 

Települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok:

 • Komádi és Újiráz települések közigazgatási területén birtokvédelmi eljárást folytat le
 • közreműködik az önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében és a hatósági engedélyezési eljárások lebonyolításában (építési-, létesítési-, használatbavételi és üzembe helyezési stb.), valamint a közmű (gáz-, távközlés-, elektromos-, stb.) szolgáltatókkal való egyeztetési eljárásokban
 • közreműködik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fenntartásával és felújításával kapcsolatos feladatok ellátásában
 • közreműködik az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, útkezelői, hulladékgazdálkodási és temetőfenntartói önkormányzati feladatok előkészítésében és végrehajtásában,
 • közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat lát el
 • ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat
 • ellátja az irodát érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időben megvalósításával kapcsolatos feladatokat
 • Földügyekkel kapcsolatosan: az önkormányzati tulajdonban álló mezőgazdasági művelési ágú földrészletek hasznosítása, földbérleti szerződések előkészítése
 • részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében

Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.