0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Igazgatási Iroda és Titkárság

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:           8-16
Kedd:           nincs
Szerda         8-16
Csütörtök:   8-16
Péntek:        8-12

 
Irodavezető: Fekete Gabriella
 
Személyügyi ügyintéző: Varga Judit
Titkársági ügyintéző: Kaszanyi Krisztina
Anyakönyvvezető:  Nagyné Krucsó Dóra
Iratkezelő ügyintéző: Ilisziné Tóth Zsuzsa
anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző: Kovács Éva
 
A testület működésével kapcsolatos feladatok:
 
-  gondoskodik a testületi ülés előkészítéséről, szervezéséről, a testületi ülések jegyzőkönyveinek , határozati kivonatainak elkészítéséről, valamint a határozatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről és az ezzel kapcsolatos egyéb adminisztrációról,
-  biztosítja a testületi ülés feltételeinek megteremtését,
-  gondoskodik a rendeletek és határozatok nyilvántartásának vezetéséről,
-  gondoskodik a rendeletek, továbbá nyilvánosságot érintő határozatok közzétételéről, kihirdetéséről,
-  ellátja a bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
 
Tisztségviselők munkájának segítésével kapcsolatos feladatok:
 
-  közreműködik a tisztségviselők által szervezett rendezvények előkészítésében, szervezésében,
-  közreműködik a tisztségviselők fogadóóráinak lebonyolításában, a jegyzőkönyvek felvételében.
 
Személyzeti, munkaügyi feladatok:
 
-  munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések előkészítése, személyi anyagok, nyilvántartások kezelése,
-  közreműködik az intézményvezetői állásokra kiírt pályázati eljárások lebonyolításában.
 
Köznevelési és közművelődési feladatok:
 
-  közneveléssel kapcsolatos feladatok,
-  közművelődéssel kapcsolatos feladatok.
 
Jegyzői gyámügyi feladatok:
 
-  a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltári feladatok elvégzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali határozatok végrehajtásában,
-  ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet gyámügyi feladatként hatáskörébe utal.
 
 
Anyakönyvi ügyintézés:
         
-  az ASZA rendszer működtetésével összefüggő feladatok,
-   születési, házassági, halotti anyakönyv vezetése,
-  anyakönyvi kivonatok, másolatok és értesítések kiállítása,
-  házasságkötési szertartásoknál való közreműködés
-  névadói ünnepségeken való közreműködés,
-  névviseléssel, névmódosítással és névváltoztatással kapcsolatos ügyek intézése,
-  állampolgársági ügyek intézése,
-  anyakönyvi irattár kezelése,
-  hagyatéki ügyek intézése.
 
Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok:

-  átveszi a lakcím-bejelentő lapot és továbbítja feldolgozásra a Járási Hivatal Okmányirodájához,
-  címnyilvántartás kezelése,
-  Területi Szolgáltató Rendszer kezelése, adatok karbantartása:
- választással kapcsolatos feladatok
 
Ügyiratkezelési feladatok:
 
-  a központi iktató útján gondoskodik a hivatalba érkező küldemények ügyiratkezeléséről, az ügyintézők részére történő átadásáról,
-  elvégzi az irattározást, szervezi és összehangolja az iratselejtezési munkákat,
-  gondoskodik az irattár megfelelő rendjéről, az ott elhelyezett anyagok megfelelő elhelyezéséről,
-  ellátja a hivatal telefon (telefax) kezelési feladatait,
-  gondoskodik a Közös Hivatal részére érkező és onnan továbbításra elkészített postai küldemények kézbesítéséről.
 
Az egyes irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok végrehajtásában.