0000000000000000000000000000000000000001
000000000001
0000000001
000000001
00000001
000001
00001
0001
001
002
0319
0320
0423
_mg_1694
img_56321
iskola
k_p_013
p1000892
p1000903
ter
ys2f0208

könyvkatalógus

Februártól elérhető a Komádi Városi Könyvtár könyvkatalógusa a honlapon, az alábbi linkre kattintva.

Bizottságok

A Bizottságok elnevezése,összetétele és alapvető feladatai: 

PÉNZÜGYI   
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPJÓLÉTI
TELEPÜLÉSELLÁTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI
OKTATÁSI, MÜVELŐDÉSI, IFJUSÁGI ÉS SPORT

Valamennyi bizottság általános feladata:
 
- az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése,
- az önkormányzati rendeletek tervezetei kidolgozásában való közreműködés és 
   véleménynyilvánítás a bizottság működési területét érintően,
- a képviselő-testület éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése.
 
 
 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG     3 fő

Elnöke:  Dr. Ignáth Tamás elnök

Tagjai:   Kaszanyi Károly tag
               Nagyné Szalai Róza  tag 


Feladatai:
 
Tevékenysége kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási tevékenységére, az önkormányzati
vagyon hasznosításának előkészítésére, takarékos, ésszerű megoldások folyamatos szervezésére.
Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
 
Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 
 
Vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését.
 
Kezdeményezi, szervezi, koordinálja a pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseket, vizsgálja a
gazdálkodás hatékonyságát.
 
Véleményezi az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok, közhasznú társaságok és
alapítvány éves beszámolóját.
 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG     3 fő

Elnöke: Karika Róbert

Tagjai:  
Pénzes László  tag
             
Nagy Jánosné  tag

Feladatai:
 
Ellátja azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket az önkormányzat e tárgykörben a bizottságra átruházott.
 
Figyelemmel kíséri a település egészségügyi állapotát, közegészségügyi helyzetét, a tárgykörben javaslattal élhet a képviselő-testület felé.
 
Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal egészségügyi, szociálpolitikai tevékenységét, segítséget nyújt azok ellátásához.
 
Közreműködik a szociális ellátások körébe tartozó feladatok megvalósításában, a szociális szolgáltatások összehangolásában.
 
Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű családok körülményeit, a problémák megoldására javaslatot, programot dolgoz ki.
 
Véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének szociális jellegű előirányzatait, figyelemmel kíséri az előirányzatokkal való gazdálkodás hatékonyságát.
 
Ellenőrzi és véleményezi az egészségügyi és szociális létesítmények működését és azok előterjesztéseit.
 
Közreműködik az egészségügyi és szociális pályázatok elbírálásának előkészítésében.
  
Véleményezi .az önkormányzati szociális bérlakások bérbeadását. 
 
 
TELEPÜLÉSELLÁTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG   3 fő
 
Elnöke: 
Hidvégi László Sándor elnök

Tagjai: Cserép Imre tag
             
Bokor Gyula tag

Feladatai:
 
Figyelemmel kíséri és elemzi a település gazdasági helyzetét, a megállapítások alapján javaslatot 
készít.
 
Közreműködik önkormányzati társulás létrehozásában, javaslatot tesz társuláshoz, érdekképviselethez való csatalakozásra.
 
Javaslatot tesz az önkormányzati költségvetési szervek, vállalatok, gazdasági társaságok 
alapítására, átszervezésére, megszüntetésére.
 
Előzetesen megtárgyalja és véleményezi a településfejlesztési és rendezési terveket.
 
Vizsgálja és ellenőrzi a kommunális feladatok megvalósítását.
 
Előzetesen véleményezi a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági jellegű döntéseket.
 
Javaslatot dolgoz ki a költségvetés általános és céltartalékának felhasználására.
 
Közreműködik az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás szabályainak kidolgozásában.
 
Javaslatot dolgoz ki az önkormányzati vagyon vállalkozásba történő bevitelére vonatkozóan.
 
Előzetesen véleményezi a tervezett beruházásokat, felújításokat.
 
Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi pályázati és támogatási lehetőségeket.
 
Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével összefüggő feladatok 
meghatározásában, a végrehajtás ellenőrzésében.
 
Közreműködik a foglalkoztatási feladatok összehangolásában.
 
Javaslatot tesz a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények személyi és műszaki feltételeinek biztosítására.
 
 
OKTATÁSI, MÜVELŐDÉSI, IFJUSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG     3 fő
 
Elnöke: Debreczeni Mária
Tagjai:  Cserép Imre képviselők
              Seprenyi Károly külső tag

Feladatai:
 
Közreműködik az önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények munkájának értékelésében, fejlesztésében, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok intézményi érvényesülésében.
 
Közreműködik a könyvtári és kulturális intézmények közművelődési feladatainak ellátásában és a muzeális emlékek védelmében.
 
Közreműködik a városi testnevelési és sport koncepció kialakításában, végrehajtásában, ellenőrzésében.
 
Vizsgálja, figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési és sport feladatok gazdálkodásának hatékonyságát, a következtetések alapján javaslatokat dolgoz ki.
 
Közreműködik az oktatási, közművelődési intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálásának előkészítésében.
 
Közreműködik a gyermek-, ifjúsági-, diák- és szabadidősport, valamint a testnevelés, a verseny- és élsport feltételeinek biztosításában 

Segíti az ifjúsági közösségek, ifjúsági és sportszervezetek tevékenységét, összehangolja kulturális és sportprogramjaikat.
 
Meghatározott időszakonként áttekinti az önkormányzati fenntartású közoktatási, gyermekvédelmi és a közművelődési intézmények helyzetét az intézményvezetők által készített beszámolók alapján.
 
Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok koordinálásban.
 
Jóváhagyás előtt véleményezi a nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és minőségirányítási programját.
 
Jóváhagyás előtt véleményezi a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint a Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját.